REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.medilla.pl
 
Niniejszy regulamin  określa ogólne zasady, warunki i sposób sprzedaży prowadzonej przez Medilla Agata Iwońska z siedzibą przy ul. św. Rocha 1 w Rzeszowie za pośrednictwem sklepu internetowego www.medilla.pl zwanego dalej Sklepem Internetowym.
 
I. Definicje
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 2. Dostawca – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w  celu dokonywania Dostawy Towarów.
 3. Dzień roboczy – jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu i z którą może być zawarta Umowa sprzedaży;
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (login) i hasłem, podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.medilla.pl.
 10. Sprzedawca – Agata Iwońska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Medilla Agata Iwońska, pod adresem ul. św. Rocha 1, 35-330 Rzeszów, NIP: 5821487566, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 11. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.medilla.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia lub zawierać na odległość Umowę Sprzedaży.
 12. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta na odległość pomiędzy Medilla Agata Iwońska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.medilla.pl.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
 
 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do domeny internetowej, do jego nazwy, strony internetowej sklepu należą do Sprzedawcy i korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie za zgodą Sprzedawcy i w sposób zgodny z Regulaminem.
 3. Sklep Internetowy działający pod adresem www.medilla.pl prowadzony jest przez Agatę Iwońską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Medilla Agata Iwońska, ul. św. Rocha 1, 35-330 Rzeszów, NIP: 5821487566, zarejestrowaną w CEIDG.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu oraz do ich aktualizacji i poprawiania.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla Klientów korzystających z Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych i spełniających następujące założenia: korzystanie z urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, przy użyciu popularnych przeglądarek internetowych takich jak: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia z dostępem do Internetu i posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu www.medilla.pl lub pobrać go ze strony Sklepu i wydrukować.
 4. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem dostępu do danych Klienta przez osoby trzecie do tego nieuprawnione, dlatego też Klient powinien we właściwy sposób stosować środki techniczne, które zminimalizują ryzyko takiego niewłaściwego dostępu. W szczególności powinien stosować programy antywirusowe i nie udostępniać nikomu haseł.

III. Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym
 
 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 • Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta: wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz kliknięciu pola REJESTRUJ. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta wymaganych danych przez Sprzedawcę.Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@medilla.pl lub też pisemnie na adres: Medilla Agata Iwońska, ul. św. Rocha 1, 35-330 Rzeszów.
 • Formularz Zamówienia – Klient składa Zamówienie na Towary mające być przedmiotem Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówienia. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie kolejnych kroków w dwóch etapach. Pierwszy etap to dodanie wszystkich produktów do Koszyka, wybranie formy płatności i dostawy, kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego pola REALIZUJA ZAMÓWIENIE (Do tego momentu istnieje możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami na stronie Sklepu Internetowego) Drugi etap to podanie przez Klienta wymaganych danych dotyczących Klienta oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Po uzupełnieniu niezbędnych danych, akceptacji regulaminu i naciśnięciu pola ZAMAWIAM I PŁACĘ następuje ostateczne złożenie zamówienia.Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta. 
 • Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w polu „Newsletter” widocznym na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne wiadomości Newslettera i kliknięciu pola ZAPISZ.Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@medilla.pl lub też pisemnie na adres: Medilla Agata Iwońska, ul. św. Rocha 1, 35-330 Rzeszów.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, jedna z popularnych przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w pkt. IX Regulaminu) Klient może składać pisemnie na adres: Medilla Agata Iwońska, ul. św. Rocha 1, 35-330 Rzeszów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@medilla.pl. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 
 1. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego jest opcjonalna i nieodpłatna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. W celu rejestracji Klient  powinien wypełnić i zaakceptować formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Podczas rejestracji Klient nadaje również unikalne Hasło. Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu oraz podanie odpowiednich danych osobowych.
 3. Medilla Magdalena Iwońska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do zasobów Sklepu Internetowego w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym podał nieprawdziwe, niedokładne lub nieaktualne dane, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • za pośrednictwem Sklepu Internetowego spowodował naruszenie dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności innych klientów Sklepu Internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Medilla Agata Iwońska za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i przekazywanych informacji w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, a w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Medilla Magdalena Iwońska
 • korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego do użytku własnego
 • nierozsyłania i nieumieszczania treści zabronionych przez przepisy prawa
 1. Po dokonaniu rejestracji i akceptacji regulaminu Klient otrzymuje drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. W tym momencie zawarta zostaje umowa między Klientem a Sprzedawcą o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Od tego momentu Klient ma możliwość dostępu do swojego Konta i dokonywania zamian wcześniej podanych danych lub żądania ich usunięcia.
 
V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.medilla.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne działania w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 2. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem strony www.medilla.pl lub poczty elektronicznej sklep@medilla.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienia za pośrednictwem telefonu Klient może składać w godzinach pracy sklepu, określonych na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. Klient dokonuje wybór zamawianych Towarów poprzez dodanie ich do koszyka.
 5. Podczas składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu powinien kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po skompletowaniu całego zamówienia Klient wskazuje sposób Dostawy i formę płatności oraz podaje niezbędne dane w formularzu zamówienia. Następnie zatwierdza zamówienie poprzez naciśnięcie pola ZAMAWIAM I PŁACĘ.
 7. Po akceptacji zamówienia i naciśnięciu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego pola ZAMAWIAM I PŁACĘ, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. dane Klienta, dane do Dostawy, podsumowanie płatności: łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów i warunków w związku z zawartą Umową Sprzedaży.
 8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Medilla Magdalena Iwońska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.medilla.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VI. Dostawa
 
 1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty Dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są umieszczone na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 4. Na Stronie Internetowej Sklepu umieszczone są informacje o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia i do Dostawy.
 5. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w naszym sklepie stacjonarnym mieszczącym się w Rzeszowie przy ul. F. Szopena 9. Możliwość odbioru osobistego i termin odbioru będzie potwierdzony przez obsługę sklepu.
 6. W dniu wysłania Towaru Sprzedawca przesyła do Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenie nadanie przesyłki.
 7. Najczęściej zamówienia realizujemy w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu ich potwierdzenia i opłacenia. W szczególnych przypadkach realizacja zamówienia może przedłużyć się do maksymalnie 7 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku Towaru na stanie magazynowym u Sprzedawcy możliwe jest wydłużenie czasu Dostawy, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej przez Sprzedawcę. Klient w każdej chwili ma możliwość śledzenia swojej przesyłki. Wymagane do tej czynności dane otrzymuje e-mailem.
 8. Klient ma obowiązek sprawdzić dostarczoną przesyłkę pod kątem ewentualnego uszkodzenia, sprawdzenia tego dokonuje w sposób ogólnie przyjęty przy Dostawie i odbiorze przesyłek kurierskich. W razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania konieczne jest spisanie odpowiedniego protokołu z pracownikiem Dostawcy, który dostarczył towar. Zalecane jest również wykonanie zdjęcia uszkodzonego opakowania.
 9. Towar dostarczany jest na wskazany przy zamówieniu adres Klienta. W przypadku nieobecności Klienta i niemożności odbioru Towaru w dniu Dostawy pracownik Dostawcy zostawi stosowne awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego z Klientem w celu ustalenia innego terminu Dostawy. W przypadku nieodebrania Towaru w wyznaczonym przez danego Dostawcę terminie, Dostawca odsyła przesyłkę do Sklepu Internetowego, a Sprzedawca ustala ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

VII. Płatności
 
 1. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki, jest to cena brutto. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach Dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat, o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Klient ma możliwość wybrania poniższych form płatności:
 • tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia rozpocznie się po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
 • za pobraniem, płatność gotówką pracownikowi Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (realizacja zamówienia rozpocznie się po wysłaniu do Klienta przez Sprzedawcę wiadomości poczty elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia)
 • płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu dotpay.pl (realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia o dokonanej płatności w systemie dotpay.pl)
 1. W przypadku braku płatności za zamówiony Towar Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość poczty elektronicznej z przypomnieniem o złożonym zamówieniu, które nie zostało jeszcze opłacone i wskazuje termin do kiedy to zamówienie ma zostać opłacone. W przypadku niedokonania płatności we wskazanym drugim terminie Sprzedawca odstępuje od umowy i za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Klientowi odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy
 
 1. Każdy Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży ma prawo w ciągu 14 dni odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy zaczyna bieg w dniu, w którym Konsument (lub osoba trzecia wskazana przez Niego) wszedł w posiadanie Towaru, a wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument może poinformować Sprzedawcę (Medilla Agata Iwońska, ul. św. Rocha 1, 35-330 Rzeszów, e-mail: sklep@medilla.pl, tel: 517 534 455) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Możliwe jest skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to konieczne. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni. Niezwłocznie po otrzymaniu takiego oświadczenia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeżeli natomiast Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.
 6. Sprzedawca ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru od Klienta.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Konsument jest odpowiedzialny za odpowiednie zapakowanie Towaru, aby zapewnić bezpieczeństwo Towaru podczas transportu.
 8. Zwrotu towaru Klient dokonuje na podany adres Sprzedającego: Medilla, ul. św. Rocha 1, 35-330 Rzeszów.  Tel. 517534455. Jedynie paczki dostarczone bezpośrednio na wskazany powyżej adres będą odbierane. Sprzedający nie odbiera paczek z Paczkomatów lub z innych punktów odbiorów oferowanych przez firmy zajmujące się dostawą przesyłek.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Umów Sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia są produkty jednorazowego użytku lub sterylne zapakowane i dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 13. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi także w odniesieniu do wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy z dn. 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2010.107.679 z póź. zm.) ze względu na ochronę zdrowia i ze względów higienicznych, tj. kiedy towar został odpakowany i przymierzony przez Klienta.
 14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu produktów na zamówienie, w przypadku których taka informacja podana jest zawsze w opisie konkretnego produktu. Są to między innymi produkty szyte na miarę, produkty o szczegołnych cechach sprowadzone pod konkretne zamówienie klienta, niestandardowe rozmiary produktów (bardzo małe lub bardzo duże).

IX. Reklamacje dotyczące Towarów
 
 1. Wszystkie Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawcę obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje można składać:
 • na piśmie na adres: Medilla, ul. św. Rocha 1, 35-330 Rzeszów
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@medilla.pl
 1. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Klienta: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane powyżej mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej prześle Klientowi odpowiedź na reklamację Towaru lub reklamację związaną z realizacją Umowy Sprzedaży.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca może odmówić wybranego przez Klienta sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

X. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie
 
 1. Medilla Agata Iwońska nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 
 1. Medilla Agata Iwońska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Informacje te prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@medilla.pl
 3. Medilla Agata Iwońska zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 
 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę:
 • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

XIII. Postanowienia końcowe
 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
   

Producenci

 • ABENA
 • Actimove
 • ARIES
 • ARmedical
 • ASTON
 • BAUSCH+LOMB
 • COLOPLAST
 • DRAGON
 • HALCAMP
 • JOBST
 • Leukoplast
 • Little Doctor
 • MAXIS
 • MDH
 • MEDI
 • MEDISEPT
 • MEDPATENT
 • MesMed
 • MICROLIFE
 • NISSEI
 • ORLIMAN
 • PANI TERESA
 • REH4MAT
 • Seni
 • SIGVARIS
 • SISSEL
 • TENA
 • THUASNE
 • TIMAGO
 • Unomedical

Ta witryna używa plików cookies, by dopasować się do Twoich potrzeb. Kontynuując jej przeglądanie lub akceptując tę informację, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej zobacz Polityka Prywatności.

Zamknij